Homepagina > Beginpagina > Wetgeving > Wetteksten > Vlaams parlement keurt intersekse resolutie goed

Vlaams parlement keurt intersekse resolutie goed

Gepubliceerd op 27 februari

Op woensdag 7 februari 2024 stemden de leden van het Vlaams Parlement unaniem (over alle politieke partijen heen) voor resolutie 1850 (2023-2024) nr.1 gericht op betere ondersteuning en zorg voor intersekse personen.
Genres Pluriels verwelkomt deze belangrijke stap. Het is een echte stap voorwaarts voor de erkenning van intersekse personen in Vlaanderen.
We betreuren echter dat de Vlaamse resolutie niet tot doel heeft de fundamentele rechten van intersekse personen breder te waarborgen.
Niet alleen gebruikt de Vlaamse resolutie een respectloze terminologie die ontleend is aan de medische wereld, ze is ook in tegenspraak met de wet van 2002 over patiëntenrechten en, erger nog, begunstigt multidisciplinaire teams in ziekenhuizen, waarvan we het misbruik en de belangenconflicten al lang aan de kaak stellen. De Vlaamse resolutie heeft ervoor gekozen om de falende medische autoriteit in stand te houden in plaats van echt te streven naar gelijke rechten voor intersekse personen.

Het Vlaams Parlement vraagt aan de Vlaams regering :


 1° de nodige stappen te zetten om binnen een door de Vlaamse overheid erkend ziekenhuis een Vlaams expertisecentrum voor personen met variaties in geslachtskenmerken te erkennen, dat taken kan opnemen op het vlak van informatieverstrekking en sensibilisering over intersekse;
 2° na te gaan of er tussen het te erkennen Vlaams expertisecentrum en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een conventie kan worden gesloten naar analogie van de conventie transgenderzorg, zodat kinderen en volwassenen die geboren werden met variaties in geslachtskenmerken, toegang hebben tot kwaliteitsvolle multidisciplinaire zorgpaden;
 3° het te erkennen Vlaams expertisecentrum de opdracht te geven om de beschikbare informatie en het sensibiliseringsmateriaal met betrekking tot intersekse up-to-date te houden, alsook een actueel overzicht te onderhouden van de lotgenotengroepen voor personen met een intersekseconditie;
 4° samen met de federale instanties stappen te zetten voor een Belgisch register voor variaties in geslachtsontwikkeling, dat evenwel moet toelaten om registraties op het niveau van de deelstaten te vergelijken;
 5° het te erkennen Vlaams expertisecentrum werk te laten maken van passende informatieverstrekking, sensibilisering en opleiding van de beroepsbeoefenaars die een rol spelen in het leven van de personen met variaties in geslachtskenmerken;
 6° te zorgen voor een betere bekendheid met en kennisverwerving over personen met een variatie in geslachtskenmerken bij het bredere publiek en te zorgen voor een destigmatisering van die personen. Het te erkennen Vlaams expertisecentrum kan daarvoor partnerschappen aangaan met verschillende partners en terreinorganisaties naargelang van de doelgroep die het wil bereiken.

Resolutie 1850 (2023-2024) nr.1 van het Vlaams Parlement bevat een aantal belangrijke punten om aan de kaak te stellen.

Zorgzame terminologie gebruiken

De resolutie gebruikt pathologiserende en respectloze termen uit de medische sector.
Om intersekse kwesties op een respectvolle manier te behandelen, is het essentieel om onderscheid te maken tussen welwillende concepten en concepten die intersekse personen onderdrukken.

 Geef de voorkeur aan "Variaties in geslachtskenmerken".
Intersekse personen hebben geen incongruenties en zijn niet incongruent.

Intersekse, intersekse of inter* persoon: Een persoon met variaties in zijn/haar geslachtskenmerken, die niet overeenkomen met de bestaande sociale en medische normen, d.w.z. de man-vrouw / vrouw-man binariteit. Deze variaties zijn divers en gevarieerd en in de overgrote meerderheid van de gevallen brengen ze de goede gezondheid van intersekse personen niet in gevaar. Het zijn natuurlijke variaties in de seksuele ontwikkeling.


 "Transidentieten, transgenderpersoon, niet-binaire persoon of gendervloeibare persoon" verdienen de voorkeur, afhankelijk van de identiteit.
De termen transseksualiteit, transseksualiteit, transseksuelen moeten vermeden worden. Het zijn ideologische, pathologische en discriminerende namen die niet verwijzen naar genderidentiteiten en misleidende terminologie zijn. De term transseksualiteit is geërfd van het psychiatrische en medische discours van het eind van de 19e eeuw, een periode waarin het onderscheid tussen de begrippen sekse, gender, genderexpressie en sociale genderrollen werd genegeerd.
Deze verouderde terminologieën, die de psychiatrische overheersing weerspiegelen die over een bepaalde bevolkingsgroep werd uitgeoefend, dienen alleen maar om vooroordelen en discriminatie tegen trans-identitaristen te versterken.

De term transgender, gecreëerd door de trans*beweging, is een overkoepelende term die alle binaire en niet-binaire transgenders omvat. Het is respectvol en heeft het voordeel dat gender niet wordt verward met geslacht of geslacht met seksualiteit, en dat het geen stigmatisering veroorzaakt.

We vragen wetgevers om respectvolle terminologie te gebruiken en om nationale en regionale medische classificaties te herzien om de pathologiserende termen die ons onderdrukken te verwijderen.

Intersekse kinderen zijn perfect zoals ze zijn

De meeste intersekse kinderen en volwassenen zijn in goede gezondheid. Sommige intersekse personen ontdekken hun intersekse status slechts incidenteel tijdens medisch onderzoek om andere redenen, zoals de wens om een kind te krijgen of het optreden van een ziekte die dyadische mensen net zo goed treft.
Een variatie in geslachtskenmerken of interseksevariatie impliceert niet intrinsiek gezondheidsproblemen voor intersekse personen. Het geeft echter wel aanleiding tot specifieke behoeften.

Medische standaardisatieprocedures verbieden en bestraffen

De Vlaamse parlementsleden zijn van mening dat de ziekenhuispraktijken, in het bijzonder die van het UZ Gent, voorbeelden zijn van goede praktijken die navolging verdienen. Ze ontkennen de situatie en realiteit van intersekse personen volledig.

De medische wereld, die vaak niet op de hoogte is van de grondrechten, heeft nog al te vaak de neiging om lichamen te willen ’normaliseren’, te ’corrigeren’ door medische behandelingen of operaties.
Veel van deze operaties veranderen het uiterlijk of de seksuele functie van de genitale organen, zoals clitorisverkleiningen, verwijdering van functionele testikels en vaginoplastieken. De overgrote meerderheid van deze operaties is niet nodig om de gezondheid te behouden of te beschermen.

Deze medische ingrepen zijn niet dringend en worden uitgevoerd voor niet-therapeutische doeleinden, en veroorzaken vaak uitgebreide onomkeerbare fysieke schade, waaronder pijn, verlies van gevoel, littekens door verwondingen en soms zelfs sterilisatie, evenals levenslange psychologische gevolgen zoals posttraumatische stressstoornis en het risico dat het toegewezen geslacht niet overeenkomt met de genderidentiteit van de persoon. Vanwege deze risico’s wordt interseksechirurgie zonder geïnformeerde toestemming beschouwd als een schending van de mensenrechten. Momenteel zijn deze ingrepen echter niet expliciet verboden in België en worden ze zelfs gefinancierd door de sociale zekerheid.

Ter herinnering: de VN-comités hebben België meermaals streng veroordeeld. Ze hekelen de onmenselijke, wrede en vernederende behandeling van de normalisatieprocedures die interseksekinderen opgelegd krijgen, die ze omschrijven als schadelijke en nadelige praktijken, zoals genitale verminking of sterilisatie, chirurgie, hormonale behandeling, psychiatrische behandeling of medische of wetenschappelijke experimenten zonder toestemming.

De Vlaamse parlementsleden vragen dat er een expertisecentrum voor intersekse personen wordt aangeduid en gefinancierd door de Belgische sociale zekerheid via het RIZIV.
Deze vernederende en inhumane niet-consensuele behandeling van intersekse kinderen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door multidisciplinaire teams in zelfbenoemde referentieziekenhuizen. UZ Gent is zo’n centrum (zie veroordeling van een ziekenhuis).

In plaats van de straffeloosheid te bestrijden, wil de Vlaamse resolutie de mensonterende en vernederende praktijken van multidisciplinaire teams op interseksekinderen, waarvan de overgrote meerderheid in goede gezondheid verkeert, institutionaliseren. Intersekse kinderen zullen naar het slachthuis worden gestuurd met de steun van slagers die worden aangesteld als deskundigen en worden gefinancierd door de sociale zekerheid met belastinggeld!

Maak een einde aan straffeloosheid!

Belangenverstrengeling moet worden vermeden, vooral als het gaat om financiële en fundamentele rechten. Dit multidisciplinaire team moet bestaan uit onafhankelijke niet-klinische deskundigen, waaronder deskundigen op het gebied van mensenrechten, bio-ethiek en interseksekwesties. Dit team mag niet geleid worden door verantwoordelijke artsen.

We roepen de Vlaamse regering op om medische normalisatieprocedures opgelegd aan intersekse kinderen te verbieden en adequaat te bestraffen en om ervoor te zorgen dat intersekse personen die vernederende en onmenselijke behandeling hebben ondergaan toegang hebben tot effectieve rechtsmiddelen, inclusief het opheffen van verjaringstermijnen.

Toegang tot medische dossiers

Een groot probleem is het gebrek aan systematisch onderzoek naar alle soorten medische ingrepen bij intersekse personen, van geboorte tot puberteit. De wet "Rechten van patiënten" specificeert dat medische dossiers toegankelijk moeten zijn voor patiënten op hun verzoek. Zie ook Resolutie 2018/2878 van het Europees Parlement van 14 februari 2019

We roepen de regering op om ervoor te zorgen dat intersekse personen effectieve toegang hebben tot gezondheidszorg gedurende hun hele leven, evenals volledige toegang tot hun medische dossiers ;

Vrije artsenkeuze

De toegang tot gezondheidsdiensten voor intersekse personen moet vrij gekozen en ondersteund worden. De oprichting van een referentieziekenhuis voor intersekse personen, zoals voorzien in de resolutie, is in tegenspraak met de vrije artsenkeuze, die in België sinds 2002 erkend wordt door de wet op de patiëntenrechten (artikel 6).

Belgisch trans*/inter* Psycho-Medisch-Sociaal Netwerk

Om een welwillend en respectvol onthaal te garanderen voor deze mensen, wier lot momenteel in handen ligt van verwijzende ziekenhuizen die niet opgeleid zijn in de realiteit van transgender en intersekse, maar ook, en meer in het algemeen, voor een welwillend onthaal met respect voor de mensenrechten, heeft Genres Pluriels in 2018 het Belgisch trans*/inter* Psycho-Medisch-Sociaal Netwerk opgericht.

Dit netwerk bestaat uit professionals, voornamelijk uit de psycho-medico sociale sectoren, opgeleid in transidentiteit en intersekse, en waarvan de expertise is gevalideerd door de betrokkenen, die we beschouwen als de enige experts over deze kwesties, gezien de beperkte informatie die beschikbaar is in psycho-medico sociale cursussen. Daarom werken we samen in multidisciplinaire follow-ups met huisartsen, psychologen en advocaten, om maar een paar beroepen te noemen, maar ook met volledige ziekenhuisstructuren, zoals het CHU Saint-Pierre in Brussel en het AZ Jan Palfijn in Vlaanderen. Een samenwerking met een Waals ziekenhuis zit ook in de pijplijn.

Opleiding en bewustmaking over intersekse

Er is nog een lange weg te gaan om gelijkheid te bereiken.
We zijn ons ervan bewust dat er een grote behoefte is aan informatie, zowel voor psycho-medisch-sociale professionals als voor het grote publiek.
Daarom heeft Genres Pluriels professionele opleidingen en bewustmakingsworkshops over intersekse opgezet.

Deze opleidingen dragen bij tot de depathologisering van intersekse, dat nog te vaak wordt gelijkgesteld met fysieke pathologieën, zoals de officiële term "Seksuele Ontwikkelingsstoornis" nog aantoont. Zo’n ongepaste term als je het hebt over volledig gezonde en natuurlijke variaties.

Ons doel is niet om professionals te leren hoe ze hun werk moeten doen. Verre van dat, dat zouden we onszelf niet toestaan.
We willen hen gewoon de juiste hulpmiddelen geven om hun werk te doen: hen de juiste termen leren om hun patiënten het gevoel te geven dat ze gerespecteerd worden, hen herinneren aan een paar nogal basale wetsartikelen die vaak vergeten worden en als schouder dienen om op te leunen wanneer ze zich overweldigd voelen door de situatie.
Vanuit onze ervaring in het veld zijn we de waarde en vooral het belang gaan inzien voor intersekse personen om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen, op dezelfde voet geplaatst als de rest van de mensheid.

We vragen de regering om intersekseverenigingen en experts in de fundamentele rechten van intersekse personen te financieren en om intersekseopleidingen verplicht te stellen.

#IntersexRights #HumanRights #StopIntersexMutilations


Online bekijken : Resolutie 1850 (2023-2024) nr.1 van het Vlaams Parlement