Accueil > Beginpagina > Wetgeving > Wetteksten > Intersekse resolutie in het Belgisch federaal parlement

Intersekse resolutie in het Belgisch federaal parlement

Publié le 19 février 2021 - modifié le 9 mars 2021

Op donderdag 11 februari 2021 stemden de parlementsleden in de Kamer unaniem (alle politieke partijen) voor de aanneming van resolutie DOC 55 0043/008 betreffende intersekse personen. Zij riepen de regering onder meer op een wettelijk kader in te voeren om de lichamelijke integriteit van intersekse-minderjarigen te beschermen door ervoor te zorgen dat hun geslachtskenmerken niet worden gewijzigd zonder hun geïnformeerde toestemming, behalve in noodsituaties.

Genres Pluriels juicht deze belangrijke stap toe. Het is een echte stap voorwaarts voor de erkenning en bescherming van intersekse personen in België.

Wij betreuren het evenwel dat ontwerpresolutie DOC 55 0974/001 van 28 januari 2020 niet in de plenaire vergadering is behandeld. Het doel van deze resolutie was de fundamentele rechten van intersekse personen in ruimere zin te waarborgen.

Enkele belangrijke punten zijn te vinden in resolutie aangenomen in kamer DOC 55 0043/008 van 11 februari 2021.

Respectvolle terminologie

In de resolutie worden enkele pathologiserende en respectloze termen gebruikt die doordrenkt zijn van de medische sector.
Om intersekse thema’s met respect te benaderen, is het van essentieel belang om welwillende concepten duidelijk te onderscheiden van concepten die inter* mensen onderdrukken.

Intersekse personen : Een persoon met variaties in zijn of haar geslachtskenmerken die niet overeenkomen met de bestaande sociale en medische normen, namelijk de man-vrouw / mannelijk-vrouwelijk binariteit. Deze variaties zijn divers en gevarieerd, en in de overgrote meerderheid van de gevallen brengen zij de goede gezondheid van intersekse personen niet in gevaar. Zij vormen natuurlijke variaties in de seksuele ontwikkeling.

Intersekse (NIET interseksualiteit noch interseksuele) : Intersekse heeft niets te maken met seksualiteit. Veel mensen met een variatie weigeren de verwijzing naar seks (en seksualiteit) omdat deze term in onze cultuur een connotatie heeft. Daarom geven zij er de voorkeur aan zich te identificeren als inter*personen, een inclusieve term die een breed spectrum van intersekse variaties omvat.
Mensen die niet intersekse zijn, worden dyadisch genoemd.

Geslachtskenmerken : Biologische kenmerken die een persoon bij de geboorte bezit (chromosomale en/of genetische structuren, hormonale, inwendige en uitwendige geslachtsorganen) of tijdens de puberteit ontwikkelt (haar, spiermassa, borsten, gestalte, adamsappel, menstruatie, enz.)

Te vermijden termen : Anomalie, Hermafrodisme, Seksuele Ambiguïteit, Seksuele Ontwikkelingsstoornis, Disorder/Difference in Sexual Development (DSD), Genetische Aberratie, Chimera, Hirsutisme, Misvormingen, enz.

Wij roepen de regering op een respectvolle terminologie te gebruiken en de nationale medische classificaties die pathologie verlenen aan variaties in geslachtskenmerken te herzien, teneinde de belemmeringen voor de daadwerkelijke uitoefening van de mensenrechten door intersekse personen, waaronder het recht op de hoogst bereikbare gezondheidsstandaard, weg te nemen.

Prevalentie

Intersekse is veel gebruikelijker dan we denken. De Verenigde Naties schatten de interseksepopulatie op 1,7% [1] van geboorten = 1 baby op 60, 5 geboorten per dag. Ongeveer 192.000 mensen in België. De realiteit is ongetwijfeld hoger (« Internet et l’émergence du mouvement intersexe : Une expérience singulière » par Lucie Gosselin. Entre 1,7 et 4 % (Kraus et al., 2008, blz. 8)).

Stop de straffeloosheid !

Ter herinnering : de Verenigde Naties hebben België streng berispt in verband met genitale verminking en andere vernederende behandelingen van intersekse personen. Het Comité voor de Rechten van het Kind veroordeelde de praktijk voor het eerst op 1 februari 2019 (Slotopmerkingen (2019) CRC/C/BEL/CO/5-6) ; het Mensenrechtencomité veroordeelde het een tweede keer ondubbelzinnig op 6 december 2019 (Slotopmerkingen (2019) CCPR/C/BEL/CO/6).

De VN-comités hekelen de onmenselijke, wrede en onterende behandeling van intersekse kinderen, die zij omschrijven als schadelijke en nadelige praktijken, zoals genitale verminking of sterilisatie, chirurgie, hormoonbehandeling, psychiatrische behandeling of medische of wetenschappelijke experimenten waarmee niet is ingestemd.

Een dergelijke vernederende behandeling van intersekse kinderen waarvoor geen toestemming is verleend, wordt voornamelijk uitgevoerd door multidisciplinaire teams in zelfbenoemde referentieziekenhuizen. De resolutie bepaalt echter dat twee referentiecentra de medische noodzaak van chirurgische ingrepen bij intersekse-kinderen moeten beoordelen. Zijn dit dezelfde centra waar kinderen worden verminkt ?

Een belangenconflict moet worden vermeden. Het multidisciplinaire team moet bestaan uit niet-klinische deskundigen, waaronder onafhankelijke mensenrechtendeskundigen met ervaring in intersekse-aangelegenheden, en mag niet worden geleid door verantwoordelijke artsen.

Wij roepen de regering op om medische ‘normaliserende’ procedures die aan intersekse kinderen worden opgelegd, te verbieden en afdoende te bestraffen, en ervoor te zorgen dat intersekse personen die een vernederende behandeling hebben ondergaan, toegang hebben tot effectieve rechtsmiddelen, onder meer door de verjaringstermijn op te heffen.

Toegang tot medische dossiers

Een groot probleem vloeit voort uit het gebrek aan systematisch onderzoek van medische ingrepen van allerlei aard bij intersekse personen vanaf de geboorte tot de puberteit. De wet op de patiëntenrechten bepaalt dat het medisch dossier voor de patiënt op zijn of haar verzoek toegankelijk is. Zie ook resolutie 2018/2878 van het Europees Parlement van 14 februari 2019.

Wij roepen de regering op ervoor te zorgen dat intersekse personen hun leven lang daadwerkelijk toegang hebben tot gezondheidszorg en dat zij volledige toegang hebben tot hun medisch dossier ;

Vrije keuze van arts

De toegang tot gezondheidsdiensten voor intersekse personen moet in vrijheid worden gekozen en ondersteund. De oprichting van 2 referentieziekenhuizen voor intersekse personen, zoals voorzien in de resolutie, is in strijd met de keuzevrijheid van de arts, die in België sinds 2002 erkend wordt door de wet op de patiëntenrechten. (Artikel 6).

Om een welwillend onthaal met respect voor de mensenrechten te garanderen, heeft Genres Pluriels het Belgisch Trans*/Inter* Psycho-Medisch-Sociaal Netwerk opgericht.

(Bij)scholing

Bovendien is de overgrote meerderheid van de intersekse kinderen gezond. Informatie en steun voor ouders moet vooral buiten de ziekenhuisomgeving worden verstrekt.
Lees de brochures over intersekse, met name de toolkit voor ouders over hoe ze hun intersekse kind kunnen steunen.

Er is nog een lange weg te gaan om gelijkheid te bereiken. Wij beseffen dat er een grote behoefte is aan (bij)scholing. Genres Pluriels biedt sensibiliseringsworkshops over intersekse variaties.

#IntersexRights #HumanRights #StopIntersexMutilations


[1cijfers uit een studie van Blackless M, Charuvastra A, Derryck A, Fausto-Sterling A, Lauzanne K, Lee E. "How sexually dimorphic are we ? Herziening en synthese ". Am J Human Bio, 2000

Voir en ligne : Resolutie aangenomen in Kamer DOC 55 0043/008 van 11 februari 2021