Accueil > Beginpagina > Wetgeving > Een klacht indienen

Een klacht indienen

Publié le 26 septembre 2016 - modifié le 28 octobre 2014

U ondervindt transfobe discriminatie op grond van uw genderidentiteit of genderexpressie.

U ondervindt opmerkingen die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen transgenders.

Hier zijn enkele tips om uw rechten en deze van transgender mensen te beschermen.

 U ondervindt directe, indirecte discriminatie, pesterijen op grond van uw genderidentiteit, ongewenst seksueel gedrag, opdracht tot discriminatie
 U ondervindt opmerkingen die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen transgenders
 U hebt een probleem met een politiedienst
 U hebt een klacht over uw huisarts, apotheker, verpleegster aan huis of kinesitherapeut
 U hebt een klacht over een ziekenhuis of een zorgverlener in het ziekenhuis
 U ondervindt problemen met een administratie
 U ondervindt problemen met een bank-, krediet- en/of belegginginstelling
 U ondervindt problemen met een verzekeringsmaatschappij
 U bent het slachtoffer van een medische fout
 U voelt u gediscrimineerd

ornement

U ondergaat directe, indirecte discriminatie, pesterijen op grond van uw genderidentiteit, ongewenst seksueel gedrag, opdracht tot discriminatie

U stelt vast opmerkingen die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen transgenders

Voor alle klachten over discriminatie op basis van geslachten en genderidentiteiten in het domein van arbeid en tewerkstelling of goederen en diensten.

Het Instituut voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen behandelt klachten over discriminatie tegen transgender personen en is ook bevoegd voor ongewenst seksueel gedrag of pesterijen op grond van iemands geslacht of genderidentiteit. De geslachts- of genderidentiteitsdiscriminerende situatie moet zich voordoen in België« .

Sinds december 2008 kunt u ook aangifte doen voor een aangelegenheid die onder de bevoegdheid valt van de Franse Gemeenschap of het Waals Gewest, zoals bijvoorbeeld onderwijs, volksgezondheid of beroepsinschakeling.

Klachten melden

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Juridische cel - Lokaal 2125

Ernest Blerotstraat 1

1070 Brussel

Tel : 02/233 41 75 Fax : 02/233 40 32

E-mail : gelijkheid.manvrouw@igvm.belgie.be

Website : http://igvm-iefh.belgium.be

Meer info : 0800/12 800 (kies nummer 1 in het menu)

ornement

U hebt een probleem met een politiedienst

Het Comité P (Vast Comité van Toezicht op de politiediensten) is de externe instelling die belast is met de globale werking van de politiediensten en de uitoefening van de politiefunctie door de bevoegde ambtenaren. Het Comité P gaat na op welke manier de politiediensten concreet invulling geven aan de coördinatie binnen en tussen hun diensten en of zij de fundamentele rechten en vrijheden eerbiedigen.

 het Comité P zal de behandeling van de klacht overdragen aan de betrokken diensten intern toezicht, waarbij het uiteraard toeziet op een uniforme en correcte behandeling ;
 het Comité P zal uit eigen beweging de gerechtelijke overheid inlichten over feiten die tot haar bevoegdheid behoren ;

Online klachtenformulier van het Comité P

Klachtenformulier van het Comité P (pdf formaat)

Comité P

Wetstraat 52

1040 Brussel

Tel : 02/286.28.11 Fax : 02/286.28.99

E-mail : info@comitep.be

Website : http://www.comitep.be

ornement

Ik heb een klacht over mijn huisarts, apotheker, verpleegster aan huis of kinesitherapeut ?

Bij de Federale Ombudsdienst Patiëntenrechten kan je terecht met al je klachten over je huisarts, apotheker, verpleegster aan huis en kinesitherapeut. Ook voor klachten over alle andere zorgverleners voor wie geen specifieke andere ombudsdienst bestaat, kan je bij deze dienst aankloppen.

De ombudspersoon luistert naar je verhaal en contacteert ook de andere partij. Er wordt bemiddeling opgestart en je klacht wordt geregistreerd.

Federale ombudsdienst "Rechten van de Patiënt"

De Nederlandstalige ombudsvrouw is Sylvie Gryson

Eurostation blok 2

Victor Hortaplein 40, bus 10

1060 Brussel

Tel. : 02/524 85 20

e-mail : sylvie.gryson@health.fgov.be

ornement

Ik heb een klacht over een ziekenhuis of een zorgverlener in het ziekenhuis

Ombudspersoon in het ziekenhuis

Elk ziekenhuis is verplicht om een ombudspersoon in dienst te hebben. Een ziekenhuis kan ervoor kiezen om een eigen ombudspersoon in te schakelen of met anderze ziekenhuizen samen te werken. Bij een klacht over een behandeling kan je dus hier terecht. Omdat deze ombudspersoon verbonden is aan het ziekenhuis en dus niet onafhankelijk werkt, kan je best je klacht ook voorleggen aan de Federale Ombudsdienst Patië ntenrechten.

Hier vind je een lijst van de lokale ombudspersonen :

https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,8216422&_dad=portal&_schema=PORTAL

Bemiddelaars provenciaal overlegplatform geestelijke gezondheidszorg

Als je een klacht hebt over een psychiatrisch ziekenhuis, kan je een beroep doen op de ombudspersoon die verbonden is met het ziekenhuis, of kan je contact opnemen met bemiddelaars die verbonden zijn aan de provinciale overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg. Voor informatie en contact :

http://www.ombudsfunctieggz.be/

De ombudspersoon luistert naar je verhaal en contacteert ook de andere partij. Er wordt bemiddeling opgestart en je klacht wordt geregistreerd.

ornement

U ondervindt problemen met een administratie

De federale Ombudsman

U ondervindt problemen met een federale administratie en slaagt er niet in om met die dienst een bevredigende oplossing te vinden, dan kan u bij de federale ombudsman terecht. Hij zal uw klacht onderzoeken en proberen ze zo snel mogelijk op te lossen.

De Heer Guido Schuermans

Hertogsstraat 43

1000 Brussel

Tel. : 0800/999 62 - 02/289 27 27 Fax : 02/289 27 28

E-mail : info@federaalombudsman.be

Website : http://www.federaalombudsman.be/nl/homepage

Vlaamse Ombudsdienst

U kunt bij de Vlaamse Ombudsdienst terecht als u een klacht hebt over een van de Vlaamse overheidsdiensten. Omdat u bijvoorbeeld verkeerd bent behandeld of omdat er iets fout is gelopen. Als uzelf niet tot een oplossing komt met die overheidsdienst, dan gaat de Vlaamse Ombudsdienst voor u bemiddelen bij die dienst zodat uw zaak of dossier verder correct wordt afgehandeld.

De heer Nan Van Zutphen

Leuvenseweg 86

1000 Brussel

Tel. : 0800/24 050 Fax : 02/552 48 00

E-mail : klachten@vlaamseombudsdienst.be

Website : http://www.vlaamseombudsdienst.be

ornement

U ondervindt problemen met een bank-, krediet- en/of belegginginstelling

Bemiddelingsdienst Banken - Krediet - Beleggingen

De bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen is een onpartijdig bemiddelaar die u kan helpen bij het oplossen van een probleem met een aangesloten financiële instelling. Enkel natuurlijke personen met problemen die hun privé-belangen betreffen, kunnen beroep doen op de bemiddelingsdienst. Rechtspersonen kunnen bij de dienst terecht enkel in geval van klachten betreffende een grensoverschrijdende betaling van ten hoogste 50.000 euro.

Mevrouw Françoise Sweerts

Mevrouw Pamela Renders, Permanente vertegenwoordiger van de consumentenbelangen

Belliardstraat 15-17 bus 8

1040 Brussel

Tel. : 02/545 77 70 Fax : 02/545 77 79

E-mail : Ombudsman@OmbFin.be

Website : http://www.ombfin.be

ornement

U ondervindt problemen met een verzekeringsmaatschappij

Ombudsman van de verzekeringen

Heeft u een conflict met een verzekeringsmaatschappij of een tussenpersoon in verzekeringen ? Bent u geregistreerd bij Datassur ? De Ombudsman van de verzekeringen tracht een minnelijke oplossing te bekomen bij dergelijke geschillen. Elke klacht geniet onze aandacht.

Mevrouw Josette Van Elderen

de Meeûssquare 35

1000 Brussel

Tel. : 02/547 58 71 Fax : 02/547 59 75

E-mail : info@ombudsman.as

Website : http://www.ombudsman.as

ornement

U bent het slachtoffer van een medische fout

Denk je dat je slachtoffer bent van een medische fout ? Dan kan je de juridische dienst van je ziekenfonds contacteren. Ook bij de vzw Medisch Falen kan je terecht voor advies.

Vzw Medisch Falen

De vzw Medisch Falen biedt slachtoffers van een medische fout de gepaste informatie aan en maakt hen wegwijs in de medisch-juridische wetgeving. Bij een klacht wordt er nagegaan of er sprake is van een medische fout. Hierna word je eventueel doorverwezen naar een advocatenbureau dat gespecialiseerd is in medisch recht. De vzw blijft je dossier nadien ook verder opvolgen.

Contact

Vzw Medisch Falen

Haachtsesteenweg 293,

1910 Kampenhout

Tel. : 03/866.51.21

e-mail : medisch.falen@skynet.be

website : http://www.medischfalen.be/

ornement

U voelt u gediscrimineerd

Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding

Voel je je gediscrimineerd omwille van je leeftijd, je gezondheidstoestand, je kleur, je seksuele geaardheid, je handicap, je geloof of je politieke overtuiging,...? Dan kan je met een klacht terecht bij het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding. Het centrum bekijkt je klacht en geeft je advies over welke verdere stappen gezet kunnen worden : het centrum kan je raad geven, bemiddelen of eventueel begeleiden in een juridische procedure.

Het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding

Koningsstraat 138

1000 Brussel

groen nummer : 0800/12 800 of 02/212.30.00

E-mail : epost@cntr.be

Website : http://www.diversiteit.be/

Klachtenformulier


Voor de volledige lijst met ombudspersonen, kijk op de website : http://www.ombudsman.be/nl

In alle gevallen van discriminatie tegen transgender, dient U ook een klacht te melden aan het IGVM en aan de federale ombudsman.